مقاله ارزیابی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر ویژگی های کمی و کیفی و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در غرب استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر ویژگی های کمی و کیفی و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در غرب استان مازندران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله روغن
مقاله صفات فنولوژیک
مقاله عملکرد دانه
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبلغی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: سام دلیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: دستان سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدامیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی صفرعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای واقع در شهرستان چالوس در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ اجرا شد. تاریخ های کاشت ۱۵ و ۳۰ بهمن و ۱۵ و ۳۰ اسفند به عنوان عامل اصلی و ارقام هایولا ۴۰۱، ساریگل،RGS003  و زرفام به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد خصوصیات فنولوژیکی شامل طول دوره رویشی، طول دوره گلدهی و طول دوره رشد با تاخیر در کاشت، روند کاهشی داشتند. حداکثر عملکرد دانه (۲۳۲۵ کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت ۱۵ بهمن حاصل شد، چون بیشترین طول خورجین، تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین در این تاریخ کاشت به دست آمد. تاخیر در تاریخ کاشت منجر به کاهش معنی دار ویژگی های کمی و کیفی و در نتیجه عملکرد دانه گردید. ارقام هایولا ۴۰۱ و ساریگل دارای بیشترین عملکرد دانه (۲۱۳۶ و ۲۰۸۶ کیلوگرم در هکتار) و ارقام RGS003 و زرفام دارای کمترین عملکرد دانه (۱۹۷۲ و ۱۹۰۴ کیلوگرم در هکتار) بودند. کمترین عملکرد روغن در تاریخ کاشت ۳۰ اسفند و بیشترین عملکرد روغن در تاریخ های کاشت ۱۵ و ۳۰ بهمن حاصل شد. ارقام هایولا ۴۰۱ و ساریگل دارای بیشترین عملکرد روغن و ارقام RGS003 و زرفام دارای کمترین عملکرد روغن بودند. عدم معنی دار بودن اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم برای خصوصیات مورد بررسی حاکی از آن است که صفات در هر یک از ارقام روند تغییرات مشابهی را ناشی از تغییرات تاریخ های کاشت داشته اند. بنابراین تاریخ کاشت ۱۵ بهمن به علت افزایش عملکرد دانه به عنوان تیمار مناسب بود.