مقاله ارزیابی اثر برخی صفات بر عملکرد در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت شرایط تنش کم آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر برخی صفات بر عملکرد در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت شرایط تنش کم آبی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه علیت
مقاله تنش کم آبی
مقاله گندم نان
مقاله لاین های اینبرد نوترکیب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده صفیه
جناب آقای / سرکار خانم: اهری زاد سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ورهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی و تعیین صفات تاثیر گذار بر عملکرد دانه لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط تنش کم آبی پژوهشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال ۹۰-۱۳۸۹ اجرا گردید. در این آزمایش ۲۸ لاین اینبرد نوترکیب گندم نان به همراه دو والد (نورستار و زاگرس) به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سطح آبیاری (۷۰ و ۱۴۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که از لحاظ کلیه صفات بین لاین ها اختلاف معنی دار وجود داشت که حاکی از وجود تنوع ژنتیکی در بین آنها است. لاین های شماره ۳۲، ۱۶۳ و ۱۸۲ از بیشترین عملکرد در هر دو شرایط محیطی برخوردار بودند. در دو شرایط تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت بالاترین همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه را داشتند. تجزیه علیت بر اساس رگرسیون گام به گام در شرایط آبیاری نرمال نشان داد که بیشترین اثر مستقیم و مثبت را به ترتیب تعداد سنبله (۰٫۵۵۶)، تعداد دانه در سنبله (۰٫۲۷۸) و وزن هزار دانه (۰٫۲۵۹) و در شرایط کم آبی تعداد سنبله (۰٫۴۳۰)، عملکرد کاه (۰٫۲۷۶) و طول پدانکل (۰٫۳۲۳) بر عملکرد داشتند.