مقاله ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های زعفران از صفحه ۱۲۰ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت سنگین
مقاله سرعت گلدهی
مقاله فشردگی خاک
مقاله محتوی رطوبتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرم دل سرور
جناب آقای / سرکار خانم: قشم رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: امین غفوری افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل پور بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد گل، بنه و کلاله و سایر خصوصیات رشدی زعفران، آزمایشی در محوطه باز گلخانه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش سه نوع بافت خاک در دامنه سبک تا نیمه سنگین شامل لوم شنی، لوم و لوم رسی و سطوح ماده پلیمر سوپر جاذب شامل صفر، ۰٫۱، ۰٫۲، ۰٫۴ و ۰٫۸ درصد وزنی بر اساس وزن خاک خشک بودند. صفات مورد مطالعه شامل سرعت ظهور برگ، سرعت گلدهی، وزن خشک بنه، تعداد و وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران بودند. نتایج نشان داد که اثر ساده بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر سرعت ظهور برگ، سرعت گلدهی، وزن خشک بنه، تعداد و وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران معنی دار (p£۰٫۰۱) بود. بالاترین وزن خشک کلاله برابر با ۰٫۹۴ گرم بر مترمربع برای بافت لوم شنی حاصل گردید که به ترتیب برابر با ۳۰ و ۴۹ درصد بالاتر از بافت های لوم و لوم رسی بود. افزایش مصرف پلیمر سوپر جاذب موجب بهبود وزن خشک کلاله شد. بنابراین، از آنجا که در مناطق کاشت زعفران خاک دارای بافت سنگین با محتوی رطوبتی نسبتا پایین است، لذا می توان کاربرد پلیمر سوپر جاذب را برای دسترسی به بهبود رشد و عملکرد زعفران مدنظر قرار داد که این امر از طریق تسریع در شروع دوره بهره برداری از مزرعه، افزایش عملکرد اقتصادی را به دنبال دارد.