مقاله ارزیابی اثر اندازه بذر تریتیکاله (Triticosecale wittmack) بر مولفه های جوانه زنی در تنش حاصل از دو منبع متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر اندازه بذر تریتیکاله (Triticosecale wittmack) بر مولفه های جوانه زنی در تنش حاصل از دو منبع متفاوت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله تنش شوری
مقاله مولفه های جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتیان بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی محمدآباد یگانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسی نقش اندازه بذر تریتیکاله (Triticosecale wittmack) بر مولفه های جوانه زنی در شرایط تنش، دو آزمایش فاکتوریل مجزا و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. در هر دو آزمایش فاکتور اول شامل سه سطح اندازه بذر (ریز، متوسط و درشت) و فاکتور دوم شامل پنج سطح تنش (صفر، -۰٫۲، -۰٫۴، -۰٫۶ و -۰٫۸ مگاپاسکال) بود. سطوح تنش شوری و خشکی در آزمایش اول و دوم به ترتیب از نمک کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ تهیه شد. در هر دو آزمایش با افزایش تنش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه کاهش یافت. شیب کاهش صفات یاد شده در تنش شوری منفی تر از تنش خشکی بود. سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه بذور ریز در تنش شوری به طور معنی داری کمتر از بذور درشت و متوسط بود. در تنش خشکی بذور ریز تنها در صفت سرعت جوانه زنی اختلاف معنی داری با دو گروه دیگر داشتند. اثرات متقابل تنش و اندازه بذر در هر دو آزمایش معنی دار نشد. سرعت جوانه زنی بذر، همبستگی بالا با صفات طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه نشان داد. به طور کلی تفاوتی بین سه گروه بذر از نظر مولفه های جوانه زنی در سطوح تنش شوری و خشکی مشاهده نشد.