مقاله ارزیابی اثر اکسین (IAA) و کینتین بر جذب و تجمع سرب در گیاه Matthiola flavida Bioss که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلول و بافت از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر اکسین (IAA) و کینتین بر جذب و تجمع سرب در گیاه Matthiola flavida Bioss
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسین
مقاله کینتین
مقاله سرب
مقاله گیاه پالایی
مقاله Matthiola Flavida Boiss

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهتدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قادریان سیدمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثر غلظت های مختلف اکسین (IAA) و کینتین بر جذب و تجمع سرب در گیاه Matthiola flavida بود.
مواد و روش ها: جمعیت فلز دوست گیاه M. flavida در شرایط هیدروپونیک کشت داده شد. سپس گیاهان به مدت ۱۴ روز تحت تیمار ترکیب غلظتی یک میکرومولار سرب و غلظت های ۰، ۱، ۱۰ و ۱۰۰ میکرومولار IAA و کینتین قرار گرفتند. در پایان آزمایش میزان سرب در بخش هوایی و ریشه آنها توسط دستگاه طیف سنج اتمی اندازه گیری شد. میزان کلروفیل آنها نیز با اسپکتروفتومتر اندازه گیری و محاسبه گردید.
نتایج: نتایج افزایش غلظت سرب را به ترتیب در بخش هوایی بیش از ۴۸ و ۱۱۰ درصد در غلظت های ۱ و ۱۰ میکرومولار IAA نسبت به کنترل نشان داد. کاهش معنی دار غلظت سرب بخش هوایی با افزایش غلظت کینتین در محیط کشت مشاهده گردید. غلظت سرب ریشه با افزایش غلظت هورمون های IAA و کینتین در محلول غذایی کاهش معنی داری یافت. تفاوت معنی داری در وزن خشک بخش هوایی در غلظت های مختلف IAA و کینتین نسبت به کنترل مشاهده نشد.
نتیجه گیری: افزایش میزان سرب بخش هوایی در گیاه M. flavida در غلظت های پایین IAA مشاهده گردید ولی کینتین اثر مثبت و آشکاری بر بیوماس و غلظت سرب نشان نداد.