مقاله ارزیابی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیل های جدا شده از مواد غذایی بومی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیل های جدا شده از مواد غذایی بومی ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاکتوباسیلوس
مقاله پروبیوتیک
مقاله غذاهای سنتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرآورده های لبنی حاویباکتری های اسید لاکتیک می باشندآماده سازی غذاهای سنتی با مواد لبنی دارای قدمت طولانی است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیل های جدا شده از برخی مواد غذایی محلی که از دیر باز به صورت سنتی در استان های غربی و شرقی ایران تهیه می شوند، انجام گردید. در این تحقیق بعد از شمارش تعداد لاکتو باسیل هادر نمونه های مواد غذایی سنتی، اثر ضد میکروبی ایزوله ها بر علیه دو باکتری استافیلوکوک اورئوس و اشریشیا کلی از طریق انتشار در آگار، ابتدا به روش کشت نقطه ای و سپس به روش دیسک گذاری با استفاده از محلول رویی تهیه شده از کشت لاکتوباسیل ها، مورد بررسی قرار گرفت. ۷۰ درصد از ایزوله های مورد ارزیابی، دارای توانایی مهار رشدعلیه باکتری های اندیکاتوربودند. سویه های لاکتوباسیلوس کازه ای و پلانتاروم در روش دیسک گذاری قادر به ایجاد بیشترین قطر هاله های عدم رشد بر علیه باکتری های نشانگر بودند. فعالیت ضد باکتریایی مشاهده شده توسط لاکتوباسیل ها، به دلیل تولید باکتریوسینمی باشد.با توجه به منشاء جداسازی لاکتوباسیل ها، خالص سازی باکتریوسین های این سویه هامی توانند به عنوان فرآورده های پروبیوتیکی به منظور افزودن به مواد غذایی و نگهدارنده بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرند.