مقاله ارزیابی اثربخشی گروه درمانی آموزشی – روانی بر ارتقای سلامت عمومی خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی: یک مطالعه پایلوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۲۹۶ تا ۱۳۰۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثربخشی گروه درمانی آموزشی – روانی بر ارتقای سلامت عمومی خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی: یک مطالعه پایلوت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درمانی آموزشی – روانی
مقاله سلامت عمومی
مقاله خانواده
مقاله اختلالات دو قطبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجردکاهانی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانیان غزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مراقبین خانوادگی بیماران روان در واقع اساس سیستم مراقبت های بهداشتی – درمانی می باشند و مراقبت از بیمار مبتلا به اختلال روان پزشکی مسوولیتی است که فشار و استرس زیادی برای اعضای خانواده به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف، بررسی اثربخشی گروه درمانی آموزشی- روانی بر ارتقای سلامت عمومی خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی با گروه شاهد و انتخاب تصادفی بود. در این پژوهش، ۶ نفر به عنوان گروه آزمایش و ۹ نفر به عنوان گروه شاهد شرکت داشتند. کلیه شرکت کنندگان که اعضای خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی را تشکیل می دادند، پرسش نامه سلامت عمومی ( General Health Questionnaireیا GHQ-28) را تکمیل نمودند. گروه آزمایش به مدت ۱۲ جلسه در جلسات گروه درمانی آموزشی – روانی شرکت داشتند، ولی گروه شاهد در این مدت هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. همچنین به منظور تحلیل داده ها از آزمون ANCOVA استفاده شد.
یافته ها: افزایش معنی داری در میانگین نمره سلامت عمومی گروه آزمایش مشاهده گردید (P<0.001).
نتیجه گیری: گروه درمانی آموزشی – روانی می تواند سطح سلامت عمومی خانواده های بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی را بهبود بخشد.