مقاله ارزیابی اثربخشی واکسن های غیرفعال علیه اسهال ویروسی گاوان و رینوتراکئیت عفونی گاوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثربخشی واکسن های غیرفعال علیه اسهال ویروسی گاوان و رینوتراکئیت عفونی گاوان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله BVDV
مقاله ۱BHV
مقاله واکسن غیر فعال
مقاله اثربخشی بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی آریا
جناب آقای / سرکار خانم: موسی خانی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: برادران سید زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه مطالعه: دو بیماری اسهال ویروسی گاوان (Bovine viral diarrhea, BVD) و رینوتراکئیت عفونی گاوان (infectious bovine rhinotracheitis,IBR)، از جمله عوامل تحمیل خسارات اقتصادی قابل توجه در صنعت دامپروری ایران می باشد. هدف: با توجه به فقدان واکسن تولید داخل، ضروری است، اثربخشی واکسن های تجاری وارداتی بررسی شود. روش کار: کارآزمایی شاهددار تصادفی شده و کور با هدف تعیین اثربخشی بالینی واکسن های تجاری غیرفعال ویروس اسهال ویروسی گاوان (Bovine viral diarrhea virus, BVDV) و هرپس ویروس تیپ یک گاوی (Bovine viral diarrhea virus type 1, BHV-1) در کاهش رخداد تلفات و حذف، بروز بیماری، تولید شیر و پیشگیری از تولد گوساله با عفونت پایدار صورت گرفت. دام ها به دو گروه تیمار (۳۴۲ راس) و کنترل (۳۵۱ راس)، به صورت تصادفی کردن نظام مند تخصیص یافتند، تلقیح واکسن های غیرفعال BVDV و BHV-1(Intervet-Schering PLough) به دام های گروه تیمار صورت گرفت و در یکماه و هفت ماه بعد تکرار شد. به مدت یکسال تمام موارد بیماری، حذف، تولد گوساله های با عفونت پایدار و تولید شیر در دو گروه ثبت و مقایسه گردید. کلیه محاسبات آماری با نرم افزار ۲۰ IBM SPSS statistics انجام شد. نتایج: در ابتدای مطالعه، سن (روز)، تعداد زایش، روزهای شیردهی، میانگین تولید شیر و سطح پادتن BVDV و BHV-1، اختلاف معنی دار نداشت. هم چنین در طول مدت مطالعه در هیچ یک از پارامترهای مورد بررسی اختلاف معنی دار بین گروه تیمار و شاهد مشاهده نگردید. با این حال برخلاف سال های قبل از شروع مطالعه، بیماری تنفسی به علت BHV-1 و تولد گوساله با عفونت پایدار در گله گزارش نشد. نتیجه گیری نهایی: اگرچه کارایی واکسن های مذکور تایید شده بود ولی اثربخشی آنها در مطالعه حاضر اثبات نشد. به منظور واکسینولوژی مبتنی بر شواهد، انجام مطالعات اثربخشی در زمان واردات واکسن ها در کشورهای در حال توسعه توصیه می گردد.