مقاله ارزیابی اثربخشی منابع مختلف کودی در تامین آهن ارقام و لاین های لوبیا چیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثربخشی منابع مختلف کودی در تامین آهن ارقام و لاین های لوبیا چیتی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبیا
مقاله کودهای آهن دار
مقاله گوگرد
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کامل مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: غریب عشقی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: تکاسی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظرکاخکی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروتئین یکی از مواد غذایی ضروری برای تغذیه بشر است. بخشی از پروتئین مورد نیاز مردم از بقولات تامین می شود. به منظور تعیین اثرات کودهای آهن و گوگرد بر عملکرد و کیفیت ارقام لوبیا چیتی یک آزمایش بصورت فاکتوریل در طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۱۸ تیمار و سه تکرار به مدت ۲٫۵ سال طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ در ایستگاه تحقیقات خیرآباد زنجان اجرا گردید. عامل اول تیمارهای کودی شامل سولفات آهن، کلات آهن، دوبار محلول پاشی با سولفات آهن، گوگرد کشاورزی با تیوباسیلوس، گوگرد کشاورزی بدون تیوباسیلوس و شاهد بود. عامل دوم ارقام COS16، صدری و چیتی محلی بود. کودها به صورت نواری و در زمان کاشت استفاده گردید و محلول پاشی ها قبل از گلدهی و بعد از اتمام گلدهی انجام گرفت. صفات مورد اندازه گیری شامل مراحل فنولوژیکی مختلف رشد و برخی صفات از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد بذر در غلاف، تیپ بوته و وزن صد دانه بود. هم چنین در مرحله برداشت، رکوردگیری بیوماس و محصول دانه به عمل آمد و نیز میزان پروتئین و آهن نمونه های دانه لوبیا تعیین شد. نتایج نشان داد، بین عملکرد دانه ارقام مورد استفاده و تیمارهای کودی از نظر آماری اختلاف معنی دار وجود دارد. رقم صدری بیشترین میزان عملکرد (۳۰۳۵ کیلوگرم)، وزن صد دانه (۴۲٫۲۶ گرم) و ارتفاع بوته (۶۰٫۳ سانتی متر) و لاین COS16 کمترین میزان عملکرد (۲۵۹۶ کیلوگرم)، وزن صد دانه (۳۳٫۳۷ گرم) و ارتفاع (۲۸٫۵ سانتی متر) را داشت، تیمار سولفات آهن (۱۰۰ kg) با تولید ۳۰۹۹ کیلوگرم دانه بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد محصول داشته است. اثر متقابل تیمارهای کودی و رقم در صفات عملکرد، ارتفاع بوته و آهن دانه معنی دار شد. رقم صدری بیشترین عملکرد را در واکنش به تیمار سولفات آهن ۱۰۰ کیلوگرم به میزان (۳۳۹۳٫۵ کیلوگرم) و کمترین عملکرد به میزان (۲۷۸۰٫۲ کیلوگرم) را نیز در واکنش به تیمار ۴۰۰ کیلوگرم گوگرد کشاورزی با تیوباسلیوس تولید کرد.