مقاله ارزیابی اثربخشی طرح اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاهی و ارائه راهکارهای اصلاحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۲۸ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثربخشی طرح اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاهی و ارائه راهکارهای اصلاحی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبار ویژه پژوهشی
مقاله مدیریت منابع مالی پژوهش
مقاله اعتبار ویژه پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: آتشک محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش توصیفی حاضر که به شیوه پیمایشی به اجرا درآمده است، بررسی اثربخشی اجرای طرح اعطای اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه ها و ارائه راهکارهای اصلاحی است که بدین منظور پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی و پس از تایید روایی آن توسط متخصصین در میان ۲۳۴ نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های مختلف دانشگاه شهید بهشتی توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که اعطای طرح اعتبار ویژه پژوهشی طی سال های ۸۷-۱۳۸۴ روند رو به رشدی داشته است و بیشترین و کمترین میزان برخورداری از اعتبار ویژه پژوهشی به ترتیب در علوم پایه (۵۶ درصد) و هنر (۳ درصد) بوده است. هم چنین یافته ها حاکی از آن است که در مجموع ۷۵٫۴ درصد از اهداف مصوب طرح، تحقق یافته است و شایسته است برای اثربخشی بیشتر طرح اصلاحاتی در فرایندهای انجام، قوانین و مقررات مالی و شیوه ارزیابی و امتیازدهی فعالیت های پژوهشی صورت گیرد.