مقاله ارزیابی اثربخشی دوره ‌های آموزشی برگزارشده برای شرکت ‌های تعاونی استان آذربایجان ‌شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثربخشی دوره ‌های آموزشی برگزارشده برای شرکت ‌های تعاونی استان آذربایجان ‌شرقی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر بخشی
مقاله آموزش
مقاله تعاون و شرکت ‌های تعاونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرنیا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی آوارسین صادق
جناب آقای / سرکار خانم: فرشباف جور وحیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر بخشی دوره‌ های آموزشی برگزارشده برای شرکت‌ های تعاونی استان آذربایجان ‌شرقی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق به تعداد ۷۵۹۳ نفر که شامل کلیه افراد شرکت کننده در کلاس‌ های آموزشی می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه ۳۵۷ نفر برآورد و به روش نمونه ‌گیری خوشه‌ ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی اثربخشی آموزشی با استفاده از الگوی کرک پاتریک می‌باشد که پایایی آن (a=0.94) می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ ها از آزمون T تک نمونه ‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد برگزاری دوره‌های آموزشی از طرف تعاونی استان برای شرکت‌ های تعاونی بالاتر از حد متوسط و حدود (۳٫۸۶) می باشد و در بین ابعاد ۴ گانه اثربخشی بعد واکنش با میانگین (۳٫۹۹) بعد یادگیری (۳٫۸۴) بعد رفتار (۳٫۷۲) و بعد نتایج (۳٫۷۰) می‌باشد.
بنابراین می توان اظهار داشت که دوره‌ های آموزشی تعاونی در بعد انتقال مفاهیم اثر بخش‌تر بوده است و هر چه وارد ابعاد عملیاتی می‌شویم از اثربخشی دوره ‌ها کاسته می‌شود که این می‌توان بدلیل تاکید بر مباحث تئوریکی در طول دوره یا عدم وجود انگیزه لازم در فراگیران برای کسب دانش و ایجاد تحول در خودشان باشد.