مقاله ارزیابی اثربخشی دوره های داوری و مربیگری از دیدگاه دانشجویان بر اساس مدل کرک پاتریک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثربخشی دوره های داوری و مربیگری از دیدگاه دانشجویان بر اساس مدل کرک پاتریک
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی
مقاله داوری
مقاله مربیگری
مقاله مدل کرک پاتریک
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثربخشی دوره های داوری و مربیگری از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه پژوهش دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که تعداد آنها بعد از بررسی های اولیه ۲۰۰۰ نفر به دست آمد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۲۲ نفر تخمین زده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سوالی بر اساس مدل کرک پاتریک بود. روایی پرسشنامه با بهره مندی از دیدگاه های ۸ تن از استادان و صاحب نظران مدیریت ورزشی حاصل شد و پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ برابر ۰٫۹۱ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (t تک نمونه ای) استفاده شد. نتایج نشان داد کلاس های مربیگری در ۸ رشته و کلاس های داوری در ۴ رشته ورزشی اثربخشی لازم را داشتند.