مقاله ارزیابی اثرات کبدی و کلیوی مواجهه شغلی با بنزین بدون سرب: مطالعه ای در پمپ بنزین های شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثرات کبدی و کلیوی مواجهه شغلی با بنزین بدون سرب: مطالعه ای در پمپ بنزین های شیراز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنزین بدون سرب
مقاله تولوئن
مقاله زایلن
مقاله آزمایشات بیوشیمیایی خون
مقاله پمپ بنزین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقاب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده کیامرث
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بنزین مخلوط پیچیده ای از بالغ بر ۵۰۰ هیدرو کربن مختلف است. حذف سرب از بنزین توام با افزودن مقدار قابل توجهی از هیدروکربن های عطری تک حلقه ای دارای سمیت کلیوی و کبدی، نظیر تولوئن و زایلن همراه بوده است. هدف اصلی این مطالعه، تعیین این نکته بود که آیا مواجهه با بنزین بدون سرب تحت شرایط کاری عادی با عوارض کبدی و کلیوی همراه است یا خیر.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، تعداد ۲۰۰ نفر از کارگران دارای مواجهه شغلی با بنزین بدون سرب در پمپ بنزین های شیراز و ۲۰۰ نفر فاقد مواجهه مورد بررسی قرار گرفتند.با استفاده از روش های استاندارد غلظت تولوئن و زایلن در هوا اندازه گیری شد. علاوه بر آن نمونه خون و ادرار برای آزمایشات روتین بیوشیمیایی عملکرد کلیه و کبد از کارگران گرفته شد.
یافته ها: میانگین هندسی غلظت بنزن، تولوئن و زایلن در هوای پمپ بنزینها به ترتیب ۰٫۲۴، ۰٫۳۷ و ۰٫۶۴ پی پی ام بدست آمد. نتایج آزمایشات بیوشیمیایی خون نشان داد میانگین بیلی روبین مستقیم، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز، اوره خون و کراتینین به طور معنی داری در گروه دارای مواجهه بیش از گروه مرجع بوده، آلبومین سرم، پروتیین، سدیم و پتاسیم در گروه مواجهه به طور معنی داری کمتر از گروه فاقد مواجهه می باشد. بیلی روبین توتال، آلکالین فسفاتاز و پتاسیم هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت. میانگین تمام پارامترها در هر دو گروه مواجهه و فاقد مواجهه در محدوده طبیعی قرار داشت.
نتیجه گیری: میانگین مواجهه کارگران پمپ بنزینها با تولوئن و زایلن از حدود مجاز مواجهه شغلی این ترکیبات کمتر است. با این وجود، چنین مواجهه ای موجب تغییراتی جزیی، تحت بالینی و پیش پاتولوژی در تست های عملکردی کلیه و کبد کارگران مواجهه یافته شده است، اگرچه اهمیت کلینیکی و ارزیابی نتایج درازمدت تغییرات مشاهده شده در تست های عملکرد کبد و کلیه کارگران مواجهه یافته در مقایسه با گروه فاقد مواجهه نیازمند مطالعات بیشتری است.