مقاله ارزیابی اثرات هماتوتوکسیک مواجهه شغلی با بنزین بدون سرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثرات هماتوتوکسیک مواجهه شغلی با بنزین بدون سرب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنزین بدون سرب
مقاله BTX
مقاله آزمایشات خون
مقاله پمپ بنزین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقاب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده کیامرث
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بنزین مخلوط پیچیده ای از بیش از ۵۰۰ هیدروکربن مختلف است. حذف سرب از بنزین توام با افزودن مقدار قابل توجهی از هیدروکربن های عطری تک حلقه ای با سمیت خونی، نظیر بنزن، تولوئن و زایلن همراه بوده است. هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سووال بود که آیا مواجهه با بنزین بدون سرب تحت شرایط متعارف کاری با عوارض خونی همراه است یا خیر.
روش بررسی: در این مطالعه کوهورت تاریخی، تعداد ۲۰۰ نفر کارگر از پمپ بنزینهای شیراز که هنگام تحقیق دارای مواجهه با بنزین بدون سرب بودند و ۲۰۰ نفر فرد فاقد مواجهه مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش های استاندارد غلظت بنزن، تولوئن و زایلن (BTX) در هوا اندازه گیری شد. علاوه بر آن نمونه خون برای آزمایشات بیوشیمیایی متداول از قبیل شمارش سلول های سفید و قرمز خون، هموگلوبین، پلاکت ها، هماتوکریت و دامنه توزیع سلولی گلبول قرمز از کارگران گرفته شد.
یافته ها: میانگین هندسی غلظت BTX در هوای پمپ بنزینها به تر تیب ۰٫۲۴، ۰٫۳۷ و ۰٫۶۴ پی پی ام بدست آمد. نتایج آزمایشات بیوشیمیایی خون نشان داد بجز شاخص دامنه توزیع سلولی گلبول قرمز و مقدار درصد هماتوکریت که بطور معنی داری در گروه دارای مواجهه به ترتیب بیشتر و کمتر از گروه فاقد مواجهه بودند، در سایر پارامترها تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود ندارد.
نتیجه گیری: میانگین مواجهه کارگران پمپ بنزینها با BTX از حدود مجاز مواجهه شغلی این ترکیبات فراتر نیست. علاوه بر آن در تحت شرایط مورد اشاره در مطالعه حاضر، به نظر نمی رسد که مواجهه با بنزین بدون سرب با آسیبهای خونی مشهود و بارز همراه باشد.