مقاله ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف های هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف های هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص برداشت
مقاله عدس
مقاله علف کش
مقاله عملکرد بیولوژیک
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک ملکی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مجنون حسینی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثر تیمارهای کنترل علف های هرز و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس و کارایی کنترل علف های هرز مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در کرج در سال ۸۷-۱۳۸۶ انجام شد. عامل اصلی شامل تیمارهای شیمیایی کنترل علف های هرز که از علف کش های تریفلورالین به علاوه وجین، علف کش آلاکلر، تیمار وجین کامل و تیمار شاهد (بدون کنترل) بودند. فاکتور فرعی شامل ۴ سطح تراکم بوته (۸۰، ۱۶۰، ۲۴۰ و ۳۲۰ بوته در مترمربع) بود. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای کنترل علف های هرز بر عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و بر شاخص برداشت معنی دار بود. تیمار تراکم بوته نیز بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد شاخه فرعی و تعداد غلاف در بوته تاثیر معنی داری داشت به طوری که با افزایش تراکم بوته عدس در واحد سطح، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت افزایش یافت. با توجه به تاثیر معنی دار تیمار تراکم بوته بر وزن خشک و کارایی کنترل علف های هرز در این آزمایش، مشاهده شد که با افزایش تراکم بوته در واحد سطح کارایی کنترل علف های هرز افزایش یافت به نحوی که بهترین سطح کارایی در تراکم ۳۲۰ بوته به دست آمد. در بین تیمارهای کنترل علف هرز، تیمار وجین کامل و علف کش آلاکلر از نظر کارایی کنترل علف های هرز بهتر بودند.