مقاله ارزیابی اثرات تنش خشکی و شوری بر برخی فاکتورهای جوانی زنی گونه مرتعی Sedlitzia rosmarinus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثرات تنش خشکی و شوری بر برخی فاکتورهای جوانی زنی گونه مرتعی Sedlitzia rosmarinus
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله شوری
مقاله خشکی
مقاله تنش شوری
مقاله تنش خشکی
مقاله پلی اتیل گلیکول
مقاله اشنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدفر مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه اخیر برای ارزیابی مقاومت Sedlitzia rosmarinus به تنش های شوری و خشکی ناشی از اعمال تیمارهای پلی اتیلن گلیکول (PEG) و نمک طعام (NaCl) درطی جوانه زنی و مراحل اولیه توسعه گیاه انجام گرفت. این آزمایش در تابستان ۱۳۸۹ و در مجتمع آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی واحد ورامین – پیشوا انجام گرفت. بذرهای مورداستفاده با کمک مرکز تحقیقات کاشان و در سال ۱۳۸۹ جمع آوری گردید. اندازه گیری سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه به عنوان مهم ترین پارامترها قابل اندازه گیری هستند. تیمار خشکی با پلی اتیل گلیکول ۶۰۰۰ (PEG6000) در ۵ سطح، تیمار شوری در ۶ سطح و در ۳ تکرار به صورت فاکتوریل و در قالب طرح های کامل تصادفی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل آزمایش از داده های روز آخر استفاده می شود. برای تجزیه داده ها از نرم افزار SPSS و EXCEL استفاده شد. نتایج جدول تجزیه واریانس و در سطح احتمال ۵ درصد محاسبه گردید. نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد که به طور کلی با افزایش شوری و تنش خشکی شاخص های رشد کاهش می یابد. همان طور که مشاهده می شود اندازه طول ریشه با افزایش میزان تنش خشکی تا تیمار سوم کاهش و سپس مجددا افزایشی در طول ریشه چه هم زمان با افزایش میزان تنش خشکی دیده می شود. البته چنین حالتی برای تنش شوری نیز مشاهده می شود ولی میزان تغییرات آن مانند تیمار شوری شدید نیست. همین شرایط نیز برای درصد و سرعت جوانه زنی نیز دیده می شود. بنابراین می توان گفت که اثرات معنی داری برای واکنش متقابل شوری و خشکی بر روی اندازه ریشه چه، ساقه چه و جوانه زنی در سطوح مختلف وجود دارد. همچنین افزایش تنش شوری و خشکی اثرات مستقیمی در کاهش یافتن سرعت جوانه زنی، اندازه طول ریشه چه و ساقه چه دارد.