مقاله ارزیابی اثرات تغذیه ای پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی به همراه پریبیوتیکرافتیلوز بر رشد و آنزیم های کبدی موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثرات تغذیه ای پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی به همراه پریبیوتیکرافتیلوز بر رشد و آنزیم های کبدی موش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موش
مقاله پروبیوتیک
مقاله پری بیوتیک
مقاله رشد
مقاله آنزیم های کبدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی بیان
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: توکمه چی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از بررسی حاضر ارزیابی اثرات تغذیه ای دو پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (ل. کازئی) و لاکتوباسیلوس پاراکازئی (ل. پاراکازئی) با پری بیوتیک رافتیلوز بر رشد و مقدار آنزیم های کبدی (ALP، ALT وAST ) سرم موش بود.
روش کار: این مطالعه از نوع تجربی آزمایشگاهی بوده و برای این منظور ۴۸ سر موش نر ویستار (با میانگین وزنی ۲۵± ۱۷۵گرم) به طور تصادفی در چهار گروه آزمایشی هر کدام با سه تکرار تقسیم شدند. گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و گروه دوم تا چهارم به ترتیب با ترکیب مساوی از ل. کازئی و ل. پاراکازئی (۱۰۸×۵ واحد تشکیل دهنده پرگنه در هر میلی لیتر)، رافتیلوز (۵% غذای مصرفی) و مخلوط پروبیوتیک ها با رافتیلوز به عنوان سین بیوتیک در همان مقادیر به مدت ۴ هفته و روزانه یک بار گاواژ شدند. سپس به مدت ۲ هفته دیگر تغذیه عادی داشتند. برای سنجش شاخص های رشد نمونه برداری در روزهای صفر و ۳۰ و برای اندازه گیری آنزیم های کبدی نمونه برداری در روزهای ۳۰ و ۴۵ انجام شد. داده ها با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که تغذیه با لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی به همراه رافتیلوز به طور معنی داری در سطح P<0.05 شاخص های رشد موش را تغییر نداد. همچنین نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم های کبدی تحت تاثیر پروبیوتیک ها و رافتیلوز به طور مستقل تغییر می کند و مقدار آنزیم ALT در موش هایی گاواژ شده با پروبیوتیک ها در روز ۳۰ مطالعه به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش داشت (P=0.032). مقادیر دو آنزیم ALP و ALT در گروه های مورد مطالعه هیچگونه اختلاف آماری معنی داری (p<0.05) نشان نداد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که افزودن لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی به همراه رافتیلوز به عنوان پروبیوتیک تاثیری بر رشد موش نداشته اما می تواند سطح آنزیم ALT تحت تاثیر پروبیوتیک ها افزایش پیدا کند. لازم به ذکر است که جهت کسب نتایج بهتر انجام مطالعات بیشتر پیرامون تغذیه با پروبیوتیک و پربیوتیک در موش ضروری می باشد.