مقاله ارزیابی ابعاد جسمی و روانی کیفیت زندگی در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۸ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ابعاد جسمی و روانی کیفیت زندگی در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه شهر کرمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله پیوند کلیه
مقاله بیماران
مقاله پرسشنامه کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانبختیان راهله
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی راضیه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پیوند کلیه به عنوان درمان انتخابی، در اکثر بیماران مبتلا به ESRD، بعد جسمانی کیفیت زندگی را بهبود می بخشد، اما به علت عوارض داروهای سرکوب کننده ایمنی ممکن است به مراقبت های مداوم پزشکی نیاز باشد، که این مساله موقعیت روانی، اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ابعاد جسمانی و روانی کیفیت زندگی بیماران پیوندی شهر کرمان صورت گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، کیفیت زندگی ۱۰۵ بیمار دریافت کننده پیوند کلیه شهر کرمان در سال ۱۳۸۸ با استفاده از پرسشنامه SF36 مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون اسپیرمن و واریانس تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: نمره کلی کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند کلیه ۱۸٫۰۱±۶۰٫۹۵، نمرات بعد جسمی ۱۴٫۷۸±۵۹٫۷۷ و بعد روان ۱۰٫۲۲±۶۲٫۵۸ بود. بیشترین نمره مربوط به حیطه محدودیت نقش به علت مشکل فیزیکی (۷۲٫۲۵) و کمترین نمره مربوط به حیطه سلامت عمومی (۵۸٫۲۵) گزارش شد. آنالیز نمرات بعد روان بر اساس متغیرهای دموگرافیک اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد، اما این اختلاف در بعد جسمانی بر اساس سن و وضع تاهل، معنی دار بود (p£۰٫۰۵).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بیماران دریافت کننده پیوند کلیه از کیفیت زندگی نسبتا مطلوبی برخوردار هستند و نمرات بعد روان کیفیت زندگی این بیماران نیز نسبت به بعد جسمانی بالاتر است.