مقاله ارزیابی ابعاد برنامه توسعه حرفه ای دبیران در زمینه نانو فناوری از دیدگاه دبیران شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ابعاد برنامه توسعه حرفه ای دبیران در زمینه نانو فناوری از دیدگاه دبیران شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو
مقاله توسعه حرفه ای
مقاله فناوری نانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی شمس آبادی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی پیام
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند زهره
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدیان محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توسعه حرفه ای معلمان در زمینه فناوری نانو در شهر اصفهان اجرا شد. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی – پیمایشی است که به ارزیابی توسعه حرفه ای معلمان در زمینه فناوری نانو می پردازد. جامعه آماری را دبیران شهر اصفهان تشکیل داده که تعداد آنها ۴۳۷۹ نفر است. با روش نمونه گیری، طبقه ای متناسب با حجم (بر حسب تعداد معلمان در نواحی ۶ گانه شهر اصفهان) و با استفاده از فرمول کوکران ۳۵۴ نفر انتخاب گردید و به منظور جمع آوری داده های پژوهش در بین آنان پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی توسعه حرفه ای معلمان در زمینه فناوری نانو با ۴ بعد توزیع شد. اعتبار پرسشنامه برای کلیه ابعاد ارزیابی توسعه حرفه ای معلمان در زمینه فناوری نانو از طریق آلفای کرونباخ ۰٫۸۲ به دست آمد. پس از جمع آوری در مرحله اول گویه های ۴ بعد توسعه حرفه ای مربوط به هدف، محتوا، روش و ارزشیابی شناسایی گردید. در مرحله دوم سوالات پرسشنامه تهیه و اجرا شدند. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش استخراج گردید و این داده ها با استفاده از t تک متغیره، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس چند راهه و با استفاده از نرم افزار spss 19 تحلیل شد. یافته های به دست آمده از تحلیل های آماری به شرح زیر است. همه گویه های مربوط به ابعاد چهارگانه هدف، محتوی، روش و ارزشیابی، بالاتر از حد متوسط (میانگین فرضی ۳) برآورد شدند. ویژگی های برنامه درسی در جهت توسعه حرفه ای معلمان در زمینه نانو برحسب میزان تحصیلات تفاوت معناداری را نشان داد، ولی بر حسب متغیر رشته تحصیلی و جنسیت بین نظرات پاسخ گویان تفاوت معناداری مشاهده نشد.