مقاله ارزیابی آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بالینی
مقاله دانشجو
مقاله پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی نازیلا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اینکه آموزش بالینی نیمی از زمان برنامه آموزشی دانشجویان پرستاری را شکل می دهد، بخش بسیار مهم و تاثیرگذاری در آموزش پرستاری می باشد. یکی از نکات بسیار مهم در آموزش بالینی ارتقاء کیفیت آن است که مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است. در این راستا این پژوهش با هدف تعیین وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهراردبیل انجام شده است.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در آن پرسشنامه ای در ۵ حیطه اهداف و برنامه آموزشی، عملکرد مربی، تعامل دانشجو با پرسنل و بیمار، امکانات و تجهیزات محیط بالینی و سیستم ارزشیابی توسط ۹۰ نفر از دانشجویان پرستاری مشغول به تحصیل در دوره روزانه و شبانه دانشگاه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: از دیدگاه واحدهای پژوهش، وضعیت آموزش بالینی در حیطه های عملکرد مربیان، اهداف و برنامه های آموزشی در حد خوب و در حیطه های امکانات محیط بالینی، تعامل دانشجو با پرسنل و سیستم ارزشیابی در حد متوسط بود. همچنین تجزیه تحلیل داده ها نشان داد بین دوره تحصیلی، بومی یا غیر بومی بودن، ترم تحصیلی ،اقامت داشتن یا نداشتن در خوابگاه با وضعیت آموزش بالینی ارتباط معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: نظربه اینکه کیفیت محیط آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری به شدت موثر می باشد لازم است در خصوص ارتقاء امکانات و تجهیزات محیط بالینی، آموزشی تر نمودن محیط های بالینی، توجیه پرسنل بخشها و طراحی سیستم ارزشیابی مناسب تمهیدات لازم اتخاذ گردد.