مقاله ارزیابی آلرژی زایی گلبرگ و پرچم در مرحله تکوینی میانسال گیاه گل طاووسی (.cytisus scoparius L) در خوکچه هندی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی آلرژی زایی گلبرگ و پرچم در مرحله تکوینی میانسال گیاه گل طاووسی (.cytisus scoparius L) در خوکچه هندی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلرژی زایی
مقاله گل طاووسی
مقاله ایمونوگلوبولین E
مقاله خوکچه هندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی نصر سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: گیاه گل طاووسی (cytisus scoparius L.) یک گیاه زینتی و فوق العاده معطر است. از آنجایی که گلبرگ و پرچم گیاهان معطر از عوامل مهم آلرژی زای گیاهی هستند، هدف از این تحقیق بررسی آلرژی زایی گلبرگ و پرچم در مرحله تکوینی میانسال گیاه گل طاووسی در خوکچه هندی است.
مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی ۹ خوکچه هندی نر نژاد هارتلی به طور تصادفی به ۳ گروه سه تایی تقسیم شدند. عصاره های گیاهی با غلظت ۱۶ درصد تهیه گردید و به صورت درون صفاقی به خوکچه ها تزریق شدند. گروه اول به عنوان کنترل منفی (تزریق بافر فسفات سالین) مد نظر گرفته شد. در گروه دوم عصاره گلبرگ میانسال و در گروه سوم عصاره گلبرگ و پرچم میانسال استفاده شد. تزریق های درون صفاقی به مدت ۴ هفته، هر هفته یک بار، و تزریق زیرپوستی در هفته پنجم انجام شد. در نهایت یک هفته پس از آخرین تزریق مستقیما از قلب حیوانات خون گیری شد. تعداد ائوزینوفیل، سطح ایمونوگلوبولین E و قند خون در گروه های مختلف اندازه گیری و آنالیز آماری داده ها انجام شد.
یافته ها: آزمون پوستی (قطر ویل ایجاد شده) و آزمون های سرولوژیکی (میزان ایمونوگلوبولین E، ائوزینوفیل و قند خون) در هر دو گروه تیمار شده با گل طاووسی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافت. در نیم رخ های الکتروفورزی پروتئین های گلبرگ میانسال حدود ۴ باند پروتئینی (۲ باند پررنگ و ۲ باند کمرنگ) در محدوده ۲۷ تا ۸۵ کیلو دالتون و در پروتئین های گلبرگ بهمراه پرچم میانسال حدود ۶ باند پروتئینی مشخص تر در محدوده ۱۰ تا ۷۵ کیلو دالتون مشاهده شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که گلبرگ مرحله تکوینی میانسال در گیاه طاووسی دارای خاصیت آلرژی زایی بالایی هستند و زمانی این اثر در آنها تشدید می شود که به همراه پرچم باشند.