مقاله ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای حایل بنایی غیر وزنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۲۸۷ تا ۱۳۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای حایل بنایی غیر وزنی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میان قاب حایل بنایی
مقاله روش مونونوبه و اکابه
مقاله بتن پاشی
مقاله به سازی لرزه ای
مقاله توزیع نیروی لرزه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوری حسین علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله با استفاده از روش مونونوبه و اکابه در مورد یک دیوار حایل بنایی غیروزنی محاط در یک قاب ساختمانی (میان قاب)، به محاسبه نیروهای دینامیکی ناشی از زلزله و اثرات آن بر دیوار پرداخته شده است. در روش مونونوبه و اکابه دیوار حایل صلب فرض شده و معمولا لغزش پای دیوار و یا چرخش دیوار حایل حول پاشنه آن بررسی می شود. وضعیت غالب خرابی در یک میان قاب حایل بنایی غیروزنی، شکست در بدنه دیوار تحت نیروهای عمود بر صفحه می باشد. در چنین حالتی توزیع نیروی لرزه ای وارده بر دیوار اهمیت می یابد. در این مقاله برای محاسبه نیروهای لرزه ای وارد بر میان قاب حایل بنایی از روش مونونوبه و اکابه استفاده شده و یک توزیع برای آن پیشنهاد شده است. با بررسی عملکرد عمود بر صفحه میانقاب های بنایی به لحاظ مقاومت و معیار پذیرش، به تحلیل نحوه خرابی در بدنه دیوار ناشی از بارهای عمود بر صفحه پرداخته شده است. در ادامه روش به سازی لرزه ای مورد نظر در خصوص میان قاب های حایل بنایی آسیب پذیر ارایه شده و با معرفی یک مثال کاربردی، نتایج روش پیشنهادی با نتایج یک نرم افزار عددی کنترل شده است. در انتها نیز با توجه به شرایط مختلف قابل پیش بینی برای میانقاب های حایل بنایی مختلف، راهکار به سازی لرزه ای بصورت کاربردی ارایه شده است.