مقاله ارزیابی آسیب پذیری استان یزد در برابر خشکسالی با استفاده از شاخص بارش معیار و روش های زمین آماری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی آسیب پذیری استان یزد در برابر خشکسالی با استفاده از شاخص بارش معیار و روش های زمین آماری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایش خشکسالی
مقاله پهنه بندی شدت خشکسالی
مقاله شاخص بارش معیار ۱۲ ماهه (SPI 12)
مقاله کریجینگ ساده
مقاله کریجینگ معمولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نسیمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ضرغام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص بارش معیار، شاخصی است که به طور وسیعی در مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص، عمدتا با استفاده از مقیاس های زمانی ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، ۲۴ و ۴۸ ماهه به ارزیابی وضعیت خشکسالی می پردازد. با توجه به تشخیص مقیاس زمانی ۱۲ ماهه از این شاخص، به عنوان شاخص خشکسالی مناسب استان یزد در مطالعات گذشته، در این تحقیق صرفا از مقیاس زمانی ۱۲ماهه شاخص بارش معیار برای ارزیابی وضعیت خشکسالی در استان یزد استفاده شده است. شاخص خشکسالی SPI 12 برای طول دوره آماری ۳۰ ساله در ۲۸ ایستگاه باران سنجی و سینوپتیک استان یزد محاسبه شده است. برای بررسی توزیع مکانی شاخص بارش معیار ۱۲ ماهه در استان یزد، از روش های زمین آماری معکوس فاصله، کریجینگ ساده و کریجینگ معمولی استفاده شده و این روش ها با استفاده از روش صحت سنجی متقاطع ارزیابی شده اند. نتایج نشان دادند که، برای رسم نقشه توزیع مکانی SPI 12 در سال های ۷۹-۱۳۷۸، ۷۸-۱۳۷۷ و ۷۷-۱۳۷۶ به ترتیب شبیه های واریوگرام گوسی، گوسی و کروی روش درون یابی کریجینگ معمولی کم خطاترین شبیه ها هستند. با توجه به نقشه های پهنه بندی شدت خشکسالی، در کمترین بارش سالانه دهه ۷۰ (سال آبی ۷۹-۱۳۷۸)، بیش از ۹۸ درصد سطح استان در وضعیت خشکسالی و در بیشترین بارش سالانه دهه ۷۰ (سال آبی ۷۸-۱۳۷۷)، بیش از ۹۹ درصد سطح استان در وضعیت ترسالی قرار گرفته است. هم چنین در بارش سالانه متوسط (سال آبی ۷۷-۱۳۷۶)، شهرهای یزد، تفت، مهریز، بافق، نایبندان و خرانق در وضعیت خشکسالی قرار دارند و به عنوان مناطق آسیب پذیر استان در برابر خشکسالی شناخته می شوند.