مقاله ارزیابی آزمایشگاهی اثر ترانسلوسنسی و اپاسیتی پست های تقویت شده با فایبر بر مقاومت به شکست دندانهای تضعیف شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی آزمایشگاهی اثر ترانسلوسنسی و اپاسیتی پست های تقویت شده با فایبر بر مقاومت به شکست دندانهای تضعیف شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت به شکست
مقاله دندانهای ضعیف شده
مقاله پست های تقویت شده با فیبر
مقاله ترانسلوسنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالکی پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان کوپایی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بازسازی دندانهایی که حمایت ناحیه تاجی کانال ریشه را از دست داده اند مشکل می باشد، بنابراین هدف از این مطالعه آزمایشگاهی، ارزیابی تقویت داخل ریشه ای با استفاده از کامپوزیت رزین همراه با سخت شدگی دوگانه و دو نوع پست تقویت شده با فیبر )ترانس لوسنت و اپک( در دندانهایی با ریشه های ضعیف می باشد.
روش بررسی: درمان ریشه بر روی ۴۸ دندان سالم سانترال فک بالا انجام شد. دندانها به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند و در سه گروه از آنها دندانها مشابه دندانهایی با کانال های گشاد شبیه سازی شدند. در گروه اول هیچ ضعیف سازی صورت نگرفت. در گروه دوم ناحیه تضعیف شده ریشه با گوتاپرکا پر شد. در گروههای سوم و چهارم به ترتیب پست های DT Light و DT White درکانال های ریشه با کامپوزیت دوال کیور سمان گردیدند. در تمامی گروهها حفره دسترسی با کامپوزیت لایت کیور ترمیم گردید. تمامی نمونه ها با زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان تحت فشار قرار گرفتند و در هنگام شکست میزان نیرو ثبت شدند. نتایج نیروی شکست با استفاده از آزمون آماری One way ANOVAو پس آزمون LSD و نتایج حاصل از بررسی الگوی شکست با استفاده از آزمون Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: متوسط نیروی شکست برای چهار گروه به ترتیب ۱۷۰٫۱۲، ۷۱٫۴۰، ۱۲۵٫۸۴ و ۱۴۸٫۸۹ کیلوگرم نیرو بود. متوسط نیروی شکست گروههای اول و دوم با سایر گروهها اختلاف معنی داری داشت. (P<0.001) متوسط نیروی شکست در گروه چهارم با اختلاف معنی داری p=0.002، بیشتر از گروه سوم بود. از لحاظ قابل درمان بودن نیز شکست بین این دو گروه اختلاف معنی داری داشت P<0.001
نتیجه گیری: استفاده از کامپوزیت رزین دوال کیور و پست تقویت شده با فیبر ترانسلوسنت و اپک در ریشه با دیواره نازک، دندانهای ضعیف را تقویت خواهد کرد و ترانسلوسنسی پست نتایج نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد.