مقاله ارزیابی آثار تیمارهای S کوبی و پارافین در اندازه ترک مقاطع گرده بینه گونه های راش، توسکا و ممرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی آثار تیمارهای S کوبی و پارافین در اندازه ترک مقاطع گرده بینه گونه های راش، توسکا و ممرز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیمار S
مقاله پارافین
مقاله طول ترک
مقاله عرض ترک
مقاله دپو
مقاله گرده بینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزان امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمن جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی جابر
جناب آقای / سرکار خانم: قجر اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مرادمندجلالی عقیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر دپوی گرده بینه در افزایش طول و عرض ترک های مقطع گرده بینه و تاثیر تیمارهای S کوبی و پارافین در جلوگیری از افزایش طول و عرض ترک های مقطع گرده بینه گونه های راش، ممرز، و توسکا بررسی شده است. بدین منظور، به طور تصادفی، از هر گونه، ۷۵ گرده بینه انتخاب شد، که ۲۵ گرده بینه به تیمار S کوبی، ۲۵ گرده بینه به تیمار پارافین، و ۲۵ گرده بینه برجامانده به تیمار شاهد اختصاص داده شد. طول و عرض ترک های اصلی مقاطع گرده بینه در دو مرحله با فاصله زمانی ۲۰ روز به کمک کولیس اندازه گیری شد. برای آنالیز نتایج از طرح تصادفی و آزمون t جفتی، و برای مقایسه میانگین ها در سطح ۵ درصد از آزمون دانت T3، استفاده شده است. نتایج نشان داد، که در بین سه گونه، حساسیت راش به افزایش طول و عرض ترک از همه بیشتر، و گونه توسکا از همه کمتر، و تاثیر S کوبی در جلوگیری از افزایش طول و عرض ترک از تیمار پارافین بیشتر است و در اکثر موارد تفاوت معنی داری بین دو مرحله برداشت در طول و عرض ترک ها مشاهده نشده است.