سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

سعید صحت – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی،
یاسمن کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه کشور محسوب شده و محور توسعه به شمار می آیند. بنابراین برای تحقق رشد وتوسعه نیاز به برنامه ریزی دقیق برای این سرمایه ارزشمند وجود دارد. مقاله حاضر به موضوع ارزش گذاری منابعانسانی و ارائه چارچوبی تحلیلی برای طبقه بندی هزینه های مرتبط با آن می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را پرسنل بخش منابع انسانی وزارت نفت تشکیل می دهد و نمونه انتخابی شامل ۱۲۴ نفر از کارشناسان منابع انسانیادارات مرکزی شرکت ملی نفت است. هدف تحقیق ، ایجاد یک چارچوب ادراکی مناسب از طریق بیان مفاهیم اساسی حسابداری منابع انسانی برای متخصصان منابع انسانی و مدیران سازمان است. مدل استفاده شده در این مقاله تاکنون در تحقیقات میدانی مورد استفاده قرار نگرفته و این نخستین تحقیقی است که این مدل را درعمل و در یکی ازمهمترین نهادهای کشور یعنی شرکت ملی نفت ایرانمورد آزمایش قرار داده است. هدف حسابداری منابع انسانی اندازه گیری ارزش منابع انسانی و گزارش این اقلام در ترازنامه شرکت ها به عنوان یک دارایی است .نتایج حاصل ازآزمونفرضیه های پژوهش از طریق توزیع دوجمله ای حاکی از تائید فرضیات بیان شده است.یعنی با توجه به مبانی شناخت هزینه ، چنانچه هزینه های منابع انسانی منجر به منافع کوتاه مدت برای سازمان شوند می بایست به عنوان هزینه دوره و در صورت ایجاد منافع بلندمدت باید به عنوان دارایی شناسایی شوند. چنانچه این هزینه ها منفعتی برایشرکت نداشته باشند به عنوان زیان در صورت های مالی گزارشخواهند شد