سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش جهانشاهی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
سیدنعمت اله موسوی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

هدف ازاین مطالعه ارزشگذاری مطبوعیت محیط زیست منطقه گردشگری آبشار یاسوج به عنوان یکی از مهمترین اماکن گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد درسال ۸۹ می باشد که با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط برآورد شده و عوامل موثر برمیزان مطبوعیت با استفاده از مدل لاجیت تعیین گردید آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه به روشهای نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد و پیشنهادهای مختلفی به عنوان پیشنهاد بالا میانی و پایین برای پرداخت گردشگران مطرح گردید نتایج نشان داد که متغیرهایدرآمد خانوار درآمد فرد و تحصیلات برتمایل پرداخت گردشگران اثر مثبت داشته و متغیرهای مسافت سن افراد رابطه منفی با میزان تمایل پرداخت افراد داشته است.