مقاله ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-۶ و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۸۵ تا ۴۹۱ منتشر شده است.
نام: ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-۶ و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب ترومایی مغز
مقاله اینترلوکین-۶
مقاله التهاب عصبی
مقاله پیامد بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاده چابک شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: دهنادی مقدم انوش
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژادلیلی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور ماریه
جناب آقای / سرکار خانم: صانعی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محتشم امیری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: صدمه ناشی از آسیب ترومایی مغز (TBI) به میزان آسیب های اولیه و ثانویه بستگی دارد، آسیب های ثانویه سبب القای التهاب سیستم عصبی با واسطه آزادسازی سیتوکین های پیش و ضدالتهابی و کموکین ها می شوند. اندازه گیری سطح سرمی اینترلوکین-۶ به عنوان یک سیتوکین پیش التهابی در پیش بینی پیامد بیماران ترومایی با آسیب سرمی تواند مفید باشد.
مواد و روش ها: در طی یک مطالعه توصیفی-مقطعی، ۴۴ بیمار با ۸ GCS³ (معیار کمای گلاسکو) و سن بالای ۱۴ سال پذیرش شده در بیمارستان پورسینای رشت وارد مطالعه شدند، نمونه خون بیماران در ۶ ساعت اول پس از حادثه جمع آوری و سرم توسط روش ELISA برای تعیین سطح اینترلوکین-۶ آزمایش گردید. پیامد بیمار بر اساس معیار پیامد گلاسکو (GOS) در ۶ ماه پس از آسیب سر ، به دو صورت پیامد بد (۴>GOS) و خوب (GOS³۴ ) تقسیم بندی گردید .تحلیل آماری با کمک نرم افزار SPSS ورژن ۱۸ و از طریق آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، تی مستقل، دقیق فیشر و من ویتنی انجام شد.
یافته ها: مقایسه سطح سرمی اینترلوکین-۶ در دو گروه با پیامد خوب و بد در ۶ ماه پس از آسیب نشان داد که میانگین سطح سرمی آن در گروه با پیامد خوب (۵۱٫۶±۸۵٫۲) نسبت به گروه با پیامد بد (۱۴۱٫۱±۱۶۲٫۳) مقدار کم تری را نشان می دهد (P<0.03).
نتیجه گیری: افزایش سطوح سرمی اینترلوکین-۶ مرتبط با پیامد بالینی بد در بیماران مبتلا به TBI شدید می باشد.