مقاله ارزش های انسانی دانشجویان ایرانی: دور دوم (پس از یک دهه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۳۳۱ تا ۳۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزش های انسانی دانشجویان ایرانی: دور دوم (پس از یک دهه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش های بنیادی انسانی
مقاله ارتباطات توده گیر
مقاله پرسشنامه تشبیهی ارزش
مقاله دانشجویان ایرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلخموش محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یک دهه پیش، در بررسی ساختار و محتوای ارزش های دانشجویان (دلخموش، ۱۳۸۴)، مواردی از انحراف از الگوی نظری (ارزش های بنیادی انسانی؛ شوارتز، ۱۹۹۲، ۲۰۰۶) مشاهده شد. مطالعه حاضر، تغییر در ساختار ارزش های دانشجویان، در نزدیک شدن به الگوی نظری را برحسب تاثیرهای علی شرایط اجتماعی سیاسی به ویژه تاثیر فزاینده ارتباطات توده گیر در طی یک دهه گذشته را تبیین می کند. نمونه مورد مطالعه (۴۰۰ دانشجو، به نسبت مساوی مرد و زن) با نسخه ۴۰ ماده ای «پرسشنامه تشبیهی ارزش» (شوارتز و دیگران، ۲۰۰۱) ارزیابی شد، و از خلال «تحلیل کوچک ترین فضا» روابط ساختار ارزشی مشخص گردید و با مقایسه آن با ساختار نمونه پیشین و ساختار الگوی اصلی، شباهت ها و تفاوت های بین فرهنگی بازنمایی شد: ۱) ارزش پیشرفت که در مطالعه پیشین در ناحیه اصلی خود قرار نگرفته بود، در محل مورد انتظار ظاهر شد. اما، ۲) یک تغییر جدید در ترتیب ارزش لذت جویی در آرایش چرخه ای ارزش ها مشاهده شد. و ۳) همچون مطالعه پیشین ماده های امنیت ملی و نظم اجتماعی به ارزش جهان شمولی نگری منتقل شدند. پژوهش حاضر نشان داد که به رغم تاثیرپذیری ارزش های دانشجویان از فرایند نوسازی و همگرایی، گرایش به آرمانی سازی معانی پاره ای از ارزش ها، همچنان پس از یک دهه حفظ شده است.