سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نورمحمد تربتینژاد – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا ولیزاده – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید حسنی – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی عملکرد بره های پرواری تغذیه شده با کاه زیره سبز طراحی گردید. در این آزمایش از ۲۰ رأس بره نر کردی (متوسط وزن زنده ۴/۳ ± ۶۵/۴۱ کیلوگرم) در قالب مشاهدات تکرار در زمان با ۴ تیمار و ۵ تکرار استفاده شد. طول دوره آزمایش ۸۴ روز بود و به علاوه ۲ هفته دوره عادت پذیری نیز در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: ۱) جیره حاوی ۲۰ درصد کاه گندم ۲) جیره حاوی ۲۰ درصد کاه زیره ۳) جیره حاوی ۲۰ درصد کاه گندم غنی شده و ۴) جیره حاوی ۲۰ درصد کاه زیره غنی شده بودند. میزان افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تعیین گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و در قالب مشاهدات تکرار در زمان آنالیز شدند. نتایج نشان داد افزایش وزن روزانه در گروه مصرف کننده کاه گندم عمل آوری شده به طور معنی داری نسبت به تیمار ۱ و ۲ بالاتر بود ولی با تیمار ۴ اختلاف معنی داری نداشت (۰۵/۰p<). میانگین مصرف ماده خشک روزانه در گروه های آزمایشی به ترتیب ۲۸/۲، ۱۵/۲، ۳۱/۲ و ۲۸/۲ کیلوگرم بود که در تیمار ۳ بالاتر از بقیه تیمارها بود ولی تفاوت معنی داری با تیمار ۱ و ۴ نداشت (۰۵/۰p<). ضریب تبدیل غذایی در گروه مصرف کننده کاه گندم عمل آوری شده نسبت به سایر تیمارها پائینتر بود ولی با تیمار ۲ و ۴ تفاوت معنی داری نداشت (۰۵/۰p<). نتایج این تحقیق نشان داد که کاه زیره تا سطح ۲۰ درصد بدون کاهش در عملکرد قابل استفاده در جیره بره های پرواری است