سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوش آفرین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد (علوم دامی)
فرخ کفیل زاده – دانشیار(گروه علوم دامی ) دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این پژوهش ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تولید گاز آزمایشگاهی از علوفه و کلش حاصل از یولاف مورد مطالعه قرار گرفت. علوفه و کلش یولاف در یک طرح بلوک کاملا تصادفی در سه تکرار تحت شرایط یکسان در سال ۸۷-۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه کشت شدند. مقدار پروتیین خام(CP)، دیواره سلولیNDF) (، دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF)و لیگنین (ADL) بترتیب در علوفه ۶/۶۱، ۵۵۹، ۳۳۵، ۷/۵۱ و در کلش ۳۱، ۷۰۸، ۴۹۰ و ۹/۷۲ گرم در کیلو گرم ماده خشک بدست آمد. مقدار گاز تولیدی (میلی لیتر در ۲۰۰ میلی گرم) طی تخمیر در زمانهای ۲، ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۹۶ و ۱۲۰ ساعت انکوباسیون در مایع شکمبه ای بافری شده اندازه گیری شد. مقدار گاز تولیدی (A) در علوفه ۲/۶۱ و در کلش یولاف ۳/۵۵ میلی لیتر در ۲۰۰ میلی گرم ماده خشک بود. فاز تاخیر) (Lو زمانی که نصف ماکزیمم گاز ( T1/2 ) تولید می شود در کلش به مراتب بیشتر بود. در مجموع علوفه و کلش دارای ارزش غذایی قابل قبولی از لحاظ ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم می باشند و می توان از آنها به عنوان بخشی از احتیاجات علوفه ای در جیره دامها استفاده نمود