سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدتقی جهاندیده – استادیار صنعتی اصفهان
مریم عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد امار

چکیده:

ارزش درمعرض خطر بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار برروی سبدسرمایه درطول افق زمانی معین درشرایط عادی بازار و درسطح اطمینان معین می باشد که با ارزش درمعرض خطر معمولی نشان میدهیم ارزش درمعرض خطر درمدیریت ریسک دارای کاربرد فراوان است و یکی ازمهمترین مفاهیمی است که بطور گسترده درمدیریت ریسک توسط موسسات مالی مورد استفاده قرار میگیرد بدلیل چولگی و دم سنگینی توزیع بازدهی مالی روزانه ارزش درمعرض خطر معمولی برای پوشش ریسک سرمایه براورد صحیحی نیست درعین حال با درنظر گرفتن نوسان شرطی متغیر با زمان مدل دیگری به نام ارزش درمعرض خطر نوع GARCH یک ابزار اندازه گیری بهتر برای محاسبه ریسک تجارت های استراتژیک است و برای ترسیم فرایند واقعی بازدهی موثرتر است دراین مقاله نوسان تغییر پذیر با زمان را درارز ش درمعرض خطر پیاده و چولگی و کشیدگی آن را کنترل می نماییم پیش بینی نوسان نه تنها درمدیریت ریسک سرمایه های پوششی بلکه درزمینه ی سبدهای سرمایه پوششی نیز حائز اهمیت است.