مقاله ارزش تشریح مقایسه ای برگ در تفکیک گونه های Lolium از خانواده غلات در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۸۶ تا ۴۹۹ منتشر شده است.
نام: ارزش تشریح مقایسه ای برگ در تفکیک گونه های Lolium از خانواده غلات در ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Poeae ،Lolium
مقاله بررسی تشریحی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اوشیب نتاج ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: شکرچی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Lolium دارای ۸ گونه در دنیا و ۶ گونه در ایران است. این پژوهش به ارزیابی ۱۰۸ صفت کمی و کیفی، در ساختار تشریحی بشره پشتی و برش عرضی برگ ۲۰ واحد جمعیتی از ۵ گونه این جنس در ایران پرداخته است. به منظور انجام آنالیزهای آماری از نرم افزار SPSS 17 برای تعیین میزان قرابت گونه ها و از روش تحلیل خوشه ای WARD و رسته بندی بر اساس تحلیل مولفه های اصلی (PCA) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که صفات کیفی همانند شکل سلول همراه روزنه، لبه انتهایی برگ، وضعیت آوند مرکزی و … در منطقه رگبرگی و نیز صفات کمی همانند طول روزنه، ضخامت برگ در رگبرگ مرکزی و عرض سلول های حبابی و … بیشترین نقش را در تنوع بین گونه ای ایفا نموده اند. براساس تجزیه و تحلیل آماری و صفات افتراقی کلید شناسایی برای اعضای این جنس در ایران ارائه گردیده است.