مقاله ارزش تشخیصی «مقیاس مشاهده ای بیماری حاد» در تعیین باکتریمی کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۱۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخیصی «مقیاس مشاهده ای بیماری حاد» در تعیین باکتریمی کودکان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودکان
مقاله تب
مقاله باکتریمی
مقاله مقیاس مشاهده ای بیماری حاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری روحی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نوری یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرماهر محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگرزاده رضایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی اسکویی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نیاز علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: باکتریمی در کودکان علیرغم شیوع پائین نیاز به تشخیص و درمان به موقع دارد. مقیاس مشاهده ای (YOS) Yale یکی از معیارهای مورد استفاده برای شناسایی موارد دچار باکتریمی می باشد که در مورد کارآیی آن نتایج ضد و نقیضی وجود دارد. مطالعه حاضر به بررسی ارزش تشخیصی YOS در تعیین باکتریمی در کودکان ۳ – ۳۶ ماه مبتلا به تب بدون علامت لوکالیزه می پردازد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ۱۱۲ کودک تب دار ۳ تا ۳۶ ماهه با میانگین سنی ۱۶٫۶۵±۹٫۹۲ ماه مراجعه کننده به اورژانس مورد بررسی قرار گرفتند. دمای بدن قبل از دریافت دارو در کودکان ثبت گردید و کشت خون در تمامی کودکان قبل از شروع درمان آنتی بیوتیک صورت گرفت. امتیاز YOS و نتایج کشت در تمامی کودکان ثبت گردید. نمودار ROC برای YOS ترسیم شده و حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت (PPV) و منفی (NPV) و (LR) likelihood ratio برای آن در تشخیص باکتریمی محاسبه گردید.
نتایج: باکتریمی در %۱۴٫۳ وجود داشت. گروه باکتریمی میانگین دمای بدن (۳۹٫۳۴±۰٫۳۵ در برابر ۳۹٫۰۴±۰٫۳۶، p<0.001) و امتیاز YOS (20.87±۴٫۳۱ در برابر ۱۲٫۷۰±۴٫۳۶، p<0.001) بالاتر داشتند. حساسیت، اختصاصیت، PPV، NPV،+LR  و -LR برای امتیاز YOS بالای ۱۵ به ترتیب برابر ۸۱%، ۷۱%، ۳۲%، ۹۶%، ۲٫۷۹ و ۰٫۲۶ بود. حساسیت و اختصاصیت برای تب > 39.25 در شناسایی باکتریمی به ترتیب برابر ۵۶% و ۷۲% بود.
نتیجه گیری: مقیاس YOS بسیار راحت و قابل استفاده بوده و حساسیت نسبتا مناسبی در شناسایی موارد باکتریمی دارد، با این حال به علت اختصاصیت پائین نمی توان بطور کامل به این روش اتکا نمود.