مقاله ارزش تشخیصی روش های هموگلوبین سنجی نواری و نورسنجی در مقایسه با روش شمارشگر سلولی در تعیین هموگلوبین برای انتخاب اهداکنندگان خون در پایگاه انتقال خون اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخیصی روش های هموگلوبین سنجی نواری و نورسنجی در مقایسه با روش شمارشگر سلولی در تعیین هموگلوبین برای انتخاب اهداکنندگان خون در پایگاه انتقال خون اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموگلوبینومتری
مقاله شمارش سلول های خونی
مقاله انتخاب اهداکننده
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی کافی آباد صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: حریری محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده شهشهانی هایده
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نخعی شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اهمیت غربالگری هموگلوبین برای انتخاب اهداکنندگان، سازمان های انتقال خون را وا می دارد تا از روش های سریع، ساده و قابل اعتماد استفاده کنند. این مطالعه، به بررسی و مقایسه ارزش تشخیصی روش های تعیین هموگلوبین شامل روش نواری و نورسنجی با شمارشگر سلولی پرداخته است.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی، ۲۵۶ اهداکننده به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. قبل از اهدای خون، ۳ قطره خون مویرگی و ۲ میلی لیتر خون وریدی حاوی EDTA برای سنجش هموگلوبین به روش نواری، نورسنجی و شمارشگر سلولی در مقایسه با خون مویرگی گرفته شد. حساسیت و ویژگی روش ها، به کمک آزمون  t-pairedو ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نگاره ۱۷، بررسی شد.
یافته ها: میانگین هموگلوبین اهداکنندگان با روش شمارشگر سلولی، روش های نورسنجی مویرگی و نورسنجی وریدی به ترتیب ۱۵٫۵±۱٫۴، ۱۶٫۵±۱٫۴ و g/dL 16.1±۱٫۴ بود. روش شمارشگر سلولی دارای بیشترین همبستگی با نورسنجی وریدی بود (r=0.933، p<0.05) و نورسنجی مویرگی در رتبه بعدی قرار داشت (r=0.823، p<0.05). در محدوده هموگلوبین ۱۱ g/dL، خطا کمتر (طیف g/dL 0.2 – ۰٫۶) بود. روش نواری مویرگی، در سطح هموگلوبین ۱۲ g/dL دارای مناسب ترین حساسیت و ویژگی بود (به ترتیب %۹۷ و %۶۶٫۷).
نتیجه گیری: نورسنج، روشی قابل اعتماد و دقیق برای غربالگری کم خونی در اهداکنندگان بار اول، مونث و در معرض کم خونی می باشد. در اهداکنندگان دیگر می توان از روش های کم هزینه تر مانند روش نواری کمک گرفت.