مقاله ارزش تشخیصی روش حساسیت به سفوکسیتین نسبت به سایر روش های تشخیص استافیلوکوک ارئوس های مقاوم به متی سیلین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۹۴ تا ۳۹۹ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخیصی روش حساسیت به سفوکسیتین نسبت به سایر روش های تشخیص استافیلوکوک ارئوس های مقاوم به متی سیلین
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین
مقاله اگزاسیلین دیسک دیفیوژن
مقاله سفوکسیتین دیسک دیفیوژن
مقاله E-test
مقاله واکنش زنجیره ای پلیمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: منیری رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: پیروزمند احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدغلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین از مهم ترین پاتوژن های موجود در بیمارستان و جامعه است. از این رو تشخیص دقیق سویه های مقاوم به منظور کنترل و پیشگیری عفونت های ناشی از آن ضروری است. هدف ازاین مطالعه، تعیین کارآیی تست حساسیت به سفوکسیتین نسبت به E-test و تست حساسیت به اگزاسیلین در تشخیص استافیلوکوک ارئوس های مقاوم به متی سیلین بود.
مواد و روش ها: این مطالعه ارزش تشخیصی بر روی ۲۹۶ سویه استافیلوکوک ارئوس جدا شده از بینی بیماران مراجعه کنندگان به بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام پذیرفت. مقاومت به متی سیلین به روش دیسک دیفیوژن با اگزاسیلین ۱ mg و سفوکسیتین ۳۰ mg طبق معیار CLSI و بر اساس سایز هاله عدم رشد و تعیین حداقل غلظت مهاری آنتی بیوتیک با استفاده ازE-test (Epsilometer test)  تعیین گردید. تشخیص ژن mecA با PCR به عنوان روش استاندارد طلایی انجام گردید.
نتایج: ۳۲ ایزوله (۱۰٫۸ درصد) توسط روش اگزاسیلین دیسک دیفیوژن، ۲۸ ایزوله (۹٫۵ درصد) توسط روش سفوکسیتین دیسک دیفیوژن، ۳۰ ایزوله (۱۰٫۱ درصد) توسط E-test و ۲۶ ایزوله (۸٫۸ درصد) توسط PCR به عنوان سویه مقاوم (MRSA) شناخته شدند. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی برای تست های اگزاسیلین دیسک دیفیوژن به ترتیب ۱۰۰، ۹۷٫۷، ۸۱٫۲ و ۱۰۰ درصد، برای سفوکسیتین دیسک دیفیوژن به ترتیب ۹۶٫۲، ۹۸٫۸، ۸۹٫۳ و ۹۹٫۶ درصد و برای E-test 100، ۹۸٫۵، ۸۶٫۷ و ۱۰۰ درصد تعیین گردید.
نتیجه گیری: علی رغم پرهزینه بودن، بهترین روش برای شناسایی MRSA روش PCR است. روش های فنوتیپی، به خصوص روش سفوکسیتین دیسک دیفیوژن می تواند جایگزین مناسبی برای PCR در تشخیص MRSA باشد.