مقاله ارزش تحمل به سرب و اثر آن بر پروتئین و پرولین ریشه و اندام هوایی ارقام کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: ارزش تحمل به سرب و اثر آن بر پروتئین و پرولین ریشه و اندام هوایی ارقام کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله مقاومت ملکولی
مقاله مرفولوژیکی
مقاله سرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خیاط محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسی مکانیسم دفاعی کلزا در مقابل سرب غلظت های متفاوت سرب (صفر، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میکرومول) از فاکتورهای سلولی همچون پروتئین و پرولین در ریشه و اندام هوایی کلزا مورد اندازگیری قرار گرفت. این طرح در شرایط آزمایشگاهی و کشت به روش هیدروپونیک با استفاده از هوگلند انجام شد. طول ریشه بر حسب میلی متر و محتوای پروتئین و پرولین در ریشه و اندام هوایی توسط دستگاه اسپکتوفتومتر (U.V) مدل ۲۰۰ هیتاچی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش افزایش غلظت سرب محلول غذایی در هر دو رقم کلزا موجب کاهش طول ریشه شد و با توجه به میانگین طول ریشه ارزش تحمل به سرب در رقم آر.جی.اس ۰۰۳ بیشتر از رقم هایولا ۴۰۱ بود. با افزایش غلظت سرب محلول غذایی مقدار پروتئین و پرولین در ریشه در دو رقم نسبت به شاهد افزایش یافت و مقدار پروتئین با افزایش غلظت سرب محلول غذایی در اندام هوایی هیبرید هایولا ۴۰۱ کاهش و در رقم آر.جی.اس ۰۰۳ افزایش یافت. آنالیزی آماری نمونه ها با تجزیه توسط نرم افزار SPSS و رسم نمودار با کمک نرم افزار  Excel 2003انجام شد.