مقاله ارزش اندازه گیری کراتین فسفوکیناز در تشخیص بارداری خارج رحمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۹۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: ارزش اندازه گیری کراتین فسفوکیناز در تشخیص بارداری خارج رحمی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کراتین فسفوکیناز
مقاله حاملگی اکتوپیک
مقاله حاملگی داخل رحمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغی قلعه طلعت
جناب آقای / سرکار خانم: موحد فریده
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی راد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علمی زاده خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی هدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تشخیص زود رس حاملگی اکتوپیک می تواند به حفظ قدرت باروری زنان کمک کند. لذا اندازه گیری بیومارکرهایی شیمیایی که بتوانند در افتراق حاملگی داخل رحمی طبیعی از بارداری خارج رحمی کمک کند، مورد توجه قرار گرفته اند. این مطالعه جهت تعیین حساسیت و ویژگی اندازه گیری سطح سرمی کراتین فسفوکیناز (CPK) در تشخیص حاملگی اکتوپیک انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه یک ارزیابی تست های تشخیصی بود که در سال ۱۳۹۰ در مرکز آموزشی- درمانی کوثر قزوین انجام شد. ۲۶ زن با حاملگی اکتوپیک ثابت شده گروه مطالعه و ۲۹ زن با حاملگی داخل رحمی طبیعی با سن حاملگی زیر ۱۲ هفته گروه کنترل را تشکیل دادند. گروه مطالعه خود به دو گروه حاملگی خارج رحمی پاره شده و پاره نشده تقسیم شدند. قبل از هرگونه مداخله، هنگام پذیرش بیماران نمونه خون جهت تعیین میزان CPK سرم گرفته شد. داده ها با تست های آماری T و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدندو سطح سرمی CPK در سه گروه مقایسه شد.
یافته ها: سطح سرمی
CPK در حاملگی اکتوپیک (۱۵۶±۹۳٫۶IU/ml) به وضوح بالاتر از حاملگی داخل رحمی طبیعی بود (۵۸٫۶±۳۱٫۵IU/ml).(P<0.0001). همچنین متوسط سطح سرمی CPK در موارد حاملگی اکتوپیک پاره شده (۲۲۰٫۸±۱۰۰٫۵IU/ml) در مقایسه با حاملگی اکتوپیک پاره نشده (۱۰۴٫۳±۲۱٫۴IU/ml) بالاتر بود (P=0.002) حساسیت و ویژگی و ارزش پیشگویی کننده مثبت و منفی CPK در تشخیص حاملگی اکتوپیک به ترتیب ۹۲ و ۸۶ و ۸۵٫۷ و ۹۲٫۵ درصد تعیین شد.
نتیجه گیری: اندازه گیری
CPK می تواند در افتراق حاملگی اکتوپیک از حاملگی داخل رحمی طبیعی و نیز در افتراق حاملگی اکتوپیک پاره شده از پاره نشده یک مارکر کمک کننده باشد.