سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد حسین آرمید – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بیتا کیوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهدی یوسفی نژاد عطاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، گروه مهندسی صنایع

چکیده:

پیش بینی فروش در سطح UPC عامل مهمی برای خرده فروشان، جهت مدیریت میزان موجودی است. در این مقاله، روش های موثری برای پیش بینی خرده فروشی در سطح UPC با درنظر گرفتن اطلاعات رقابتی از جمله قیمتها و تبلیغات پیشنهاد می گردد. هرچند تاثیر این فعالیت های بازاریابی رقابتی ( تبلیغات )بر فروش محصول نهایی به صورت گسترده در مطالعات پیش از این ثبت و بررسی شده است، اما اطلاعات رقابتی به دلیل مشکل وجود متغیرهای توضیحی رقابتی زیاد در مطالعات قبلی پیش بینی فروش در سطح UPC نادیده گرفته شده اند.به این معنی که هر گروه از محصولات مصرفی شامل تعداد زیادی UPC و تعداد زیادی متغیر توضیحی رقابتی میباشند. در این شرایط، مدل های سری زمانی به راحتی برازش می شوندو نتایج ضعیفی درپیش بینی ایجاد می کنند. روش های پیش بینی ما از دو مرحله تشکیل شده اند. مرحله اول اصلاح اطلاعات رقابتی است. شناسایی متغیرهای توضیحی مربوطه با استفاده از روش های انتخاب متغیر یا تلفیق اطلاعات در تمام متغیرها با استفاده از آنالیز عوامل برای ساخت تعداد اندک شاخص های پراکنش،در این مرحله اتفاق می افتد. در مرحله دوم، مدل فاصله توزیعی اتورگرسیو (ADL) مورد استفاده قرار گرفته و با تبدیل مدلسازی عمومی به تخصصی با متغیر توضیحی رقابتی مربوطه و شاخص های انتشار، مشخص می گردد. عملکرد پیش بینی روش های پیشنهادی را با نحوه ی عملکرد صنعتی و مدل ADL مشخص شده با اطلاعات قیمت وتبلیغات محصول نهایی مقایسه می کنیم. نتایج نشان می دهد که روش های پیشنهادی ما پیش بینی دقیق تری در دامنه کل محصولات ایجاد میکند