سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه رضایی کلانتری – استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
محمدرضا کلانتری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده:

کارآفرینی فرآیندی است که به کمک آن، سازمانها و افراد، دانش جدید خود را به فرصتهای جدیدی در قالب محصولات و خدمات جدید تبدیل میکنند. بر مبنای تعریف فوق، خلق دانش جدید، کلید فرآیند کارآفرینی است. کسب و کار الکترونیکی دارای توان تولید ثروتی جدید به ویژه از طریق شرکتهای تازه تأسیس کارآفرین و کسب و کارهای سازمانی است. لذا میتوان انتظار داشت که کسب و کار الکترونیکی توجه متخصصان در حوزههای کارآفرینی و مدیریت استراتژیک را نیز به خود جلب کند. در نظریه شومپیتر، نوآوری منبع ارزشآفرینی است. نوآوری شومپیتر بر اهمیت فنآوری تأکید کرده و ترکیبات بدیعی از منابع و خدماتی که ارایه میکنند را به عنوان مبانی روشهای نوین تولید در نظر میگیرد. این امر به تحول بازارها و صنایع ودر نتیجه توسعه اقتصادی انجامیده است. استراتژی نوظهور یا نوپدید را میتوان به عنوان الگوهای منسجم داخلی در قبال کنشها و واکنشهای رقابتی تعریف کرد که در طول زمان و در حالی که سازمانها به دنبال پیگیری فعالیتهایشان در محیط کسب و کارشان هستند، بروز میکنند. این تعریف حکایت از آن دارد که استراتژیهای نوظهور میتوانند در انتهای یک پیوستار سنجیده – نوظهور قرار بگیرند که نمایانگر رفتارهای اساساً متفاوت درقبال فرآیندی استراتژیک هستند. انکوباتورها به ابزارهای توسعه اقتصادی و برنامههایی اطلاق میشوند که برای توسعه و سرعت بخشیدن به رشدشرکتهای کارآفرین از طریق طیفی از خدمات و منابع طراحی شدهاند. انکوباتورها به کسب و کارهای جدید کمک میکنند تا بر طیفی از مسئولیتهای یک کار جدید از طریق ارائه مزایایی به بنگاههای نوپا که معمولاً بدانها دسترسی ندارند، چیره شوند.