سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس اناری نژاد – استادیار عضو هیات علمی آموزش و پرورش
پرویز ساکتی –
علی اکبر صفوی –
محمد عطاران –

چکیده:

همگام با توسعه یادگیری الکترونیکی درسطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور موضوع ارزشیابی و اعتبارسنجی برای تضمین کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری توجیه اجرای برنامه ها و لزوم تامین الزامات و استانداردهای مورد نظر برای طراحی توسعه و پیاده سازی یادگیری الکترونیکی درآموزش عالی اهمیت می یابد دراین راستا مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی سازمانی و برنامه ای یادگیری الکترونیکی درسطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران انجام گرفت برای این منظور پرسشنامه طراحی شده توسط محققان که هشت بعد یادگیری الکترونیکی شامل امور سازمانی مدیریت فناوری جنبه های آموزشی طراحی محیط ارایه خدمات پشتیبانی ارزشیابی و ملاحظات اخلاقی و حقوقی را می سنجد روی نمونهآماری متشکل از ۷۰۲ تن از دانشجویان چهاردانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور اجرا گردید یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دانشگاه ها در ابعاد طراحی محیط ارایه جنبه هایآموزشی مدیریت وامور سازمانی به ترتیب وضعیت مناسب تری دارند و درابعاد ارزشیابی فناوری ملاحظات اخلاقی و حقوقی خدمات پشتیبانی درمقایسه با سایر ابعاد وضعیت چندان مناسبی ندارند.