سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسفندیار ملکیان – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران
عباسعلی دریائی – دانشجوی دوره دکتری حسابداری، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد

چکیده:

اغلب استادان حسابداری و نیز حسابداران در حال حاضر ضرورت بکارگیری تفکر انتقادی در برنامه های آموزش حسابداری را پذیرفته اند. این تغییر نگرش، گویای تغییر اساسی از تأکید صرف بر یادگیری دانش حسابداری به سوی یادگیری و به کارگیری دانش حسابداری است. به کارگیری دانش حسابداری، تأکید بر هدف یادگیری برای کاربرد آن دارد. در ایران نیز به اهمیت این جنبه از آموزش حسابداری توجه شده و نتایج بررسی انجام شده در مورد رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران آموزش دیده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز نشان می دهد که شواهدی دال بر کیفیت برتر سیستم گزارشگری مالی در شرکتهایی که از حسابداران آموزش دیده بیشتری استفاده می کنند، نسبت به سایر شرکتها وجود ندارد. با این حال، ارزشیابی پایائی به عنوان وسیله ای برای شناساندن هدف های آموزشی در فرآیند یاددهی – یادگیری با استفاده از فناوری های ج دید مانند شبیه سازی حسابداری م دیریت در عرصه آموزش و ارزشیابی، XBRL در حیطه گزارشگری مالی و در عرصه حرفه حسابداری، می تواند در شکوفایی و تقویت روحیه و تفکر انتقادی در استادان حسابداری دانشگاه ها، دانشجویان و حسابداران مؤثر باشد.