سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدکاظم رحیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد
کیومرث زرافشانی – دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
مجتبی نوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف این مطالعه ارزشیابی شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی می باشد این شرکت ها با هدف اشتغال زایی برای دانش آموختگان بخش کشاورزی و افزایش سطح پوش خدمات مشاورزه ای برای کشاورزان کشور توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درسال ۸۶ رسما تاسیس شدند جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران عامل شرکت های خدمات مشاورزه ای فنی مهندسی کشاورزی استان های کرمانشاه و زنجان که جمعا ۱۶۶ نفر می باشند تشکیل میدهند که بصورت سرشماری مورد بررسی قرارگرفته اند برای ارزشیابی عملکرداین شرکت ها با استفاده ازنظرات کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی سازمان نظام مهندسی مدیران عامل شرکت ها اساتید دانشگاهی و مطالعات کتابخانه ای ۳۳ شاخص تهیه گردید و روایی آن توسط پانل متخصصان مورد تایید قرارگرفت این مطالعه از نوع مطالعات تحقیقی پیمایشی بوده و از نظر هدف مطالعهجزو مطالعات کاربردی طبقه بندی می گردد چراک ه نتایج آن می تواند مورد استفاده مسئولین و سیاستگذاران قرارگیرد