سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژده هوشمند – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست ٬ دانشگاه علوم و تحقیقات استان خوزستان
سیدمسعود منوری –
عبدالرضا کرباسی –

چکیده:

یکی از پیامد های توسعه، تولید میلیون ها تن پسماند شهری می باشد که با توجه به توسعه نبود الگوی صحیح مصرف و نیز نارسایی های مدیریت پسماند، منطقی ترین و کم هزینه ترین روش دفع ، دفن بهداشتی است. در این تحقیق، برای ارزشیابی محل دفن پسماند شهری اراک، از ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران و نیز ضوابط و معیار های آژانس حفاظت محیط زیست امریکا استفاده شده است.. نقشه های موضوعی پارامتر های مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار GIS تهیه گردید. نتایج این ارزشیابی نشان می دهد در مقایسه با ضوابط سازمان محیط زیست ایران ۷/۲۶ درصد عدم تطابق وبا معیارها و ضوابط آژانس محیط زیست امریکا صد درصد تطابق وجود دارد.با توجه به مشکلات محل دفن موجود که موجب تهدید آبخوان منطقه می گردد، انتقال این محل به یک مکان جدید ، ضروری می باشد..