سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شعله تلیکانی – کارشناس ارشد تحقیقات و آموزش معاونت پژوهش ریزی و آموزش وزارت تعاون
الهام رحمان زاده کوچه – کارشناس مطالعات آماری تعاونیها دفتر مطالعات و پژوهش وزارت تعاون
فاطمه آقاسی – رییس اداره آموزش کارکنان اداره امور اداری وزارت تعاون
عذرا احمدزاده – کارشناس مطالعات فرهنگی تعاونیها دفتر مطالعات و پژوهش وزارت تعاون

چکیده:

آموزش کارکنان از مهمترین عوامل بهبود فعالیتها و نظام سازمانی است و در عین حال، ضرورت ارزشیابی از این دوره ها به منظور مشخص کردن میزان تحقیق اهداف، نحوه اجرای فعالیتهای آموزشی و نیز بررسی تاثیر این دور هها به خوبی مشهود است. هدف از این تحقیق، ارزشیابی از دور ههای آموزشی ضمن خدمت کوتاه مدت کارکنان وزارت تعاون است. نوع تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری آن کلیه کارکنانی است ( ۶۲ نفر ) که در ۶ دوره آمو زشی تخصصی طی نه ماهه اول سال ۱۳۸۸ شرکت کردندو همه آنها بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و داده های آماری تحقیق مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه، پردازش گردیده است. t با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزشی، در مجموع این دوره ها را در حد خیلی خوب ارزشیابی کرده اند. نامناسب بودن تسهیلات رفاهی، عدم دسترسی به جزوات و کتب در زمان مورد نیاز، عدم توجه به نیاز های آموزشی کارکنان و برنامه ریزی آموزشی بدون انجام نیاز سنجی واقعی، واگذاری برگزاری ۹۰ درصد دوره ها به مرکز آموزش مدیریت دولتی و عدم تناسب مطالب ارایه شده در کلاسهای این مرکز با نیازهای آموزشی کارکنان، نامناسب بودن مکان آموزش به لحاظ بعد مسافت برای کارکنان استانی و فشرده بودن دور ه ها(به لحاظ حجم مطالب ارایه شده) از مهمترین مشکلات مطرح شده بوده است . بین سن، جنسیت، پست سازمانی و ارزشیابی از دوره ها رابطه معنی داری وجود نداشته است ولی بین سطح تحصیلات و ارزشیابی از دور هها رابطه معنی داری به صورت منفی برقرار بوده و کسانی که از سطح تحصیلات پایین تری برخورداری بودند، ارزش بالاتری برای دور هها در نظر گرفته اند.