سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد جاجرمی زاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت
هوشنگ حسونی زاده – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سامان عباسی چناری – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

پیشرفت های علمی اخیر باعث پیدایش و تکامل مدل های هیدرولوژیکی متعددی در زمینه کنترل سیلاب، مدیریت منابع آب، بررسی تغییرات آب و هوایی و بررسی موارد گوناگونی در حوضه های آبخیز شده است که بر اساس شبیه سازی هندسی حوضه های آبخیز صورت می گیرد. یکی از مدل هایی که قادر به مدل سازی هندسی و هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز می باشد، نرم افزارWMSاست. نرم افزارWMSیکی از نرم افزارهای شاخص و جامع در زمینه محاسبات هندسی حوضه می باشد. در این مطالعه به منظور ارزیابی میزان توانمندی این نرم افزار، حوضه آبخیزگوده بستک در جنوب ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید و برای مدلسازی هندسی علاوه بر روش شبیه سازی کاملا خودکار حوضه از تکنیکارتفاع مجازی بر روی مرز واقعی حوضه استفاده گردید. نتایج حاصل ازشبیه سازی حوضه گوده بستک، نشان داد که تکنیکارتفاع سازی مجازی در کنار بهتر شبیه سازی کردن حوضه، در بحث محیط و شیبحوضه خطاهایی هم تولید می کند که البته قابل تصیح و کنترل می باشند. در نتیجه اینکه تکنیکارتقاع مجازی کمک شایانی در افزایشدقت شبیه سازی آبراهه ها و مرز حوضه داشته است