سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن تقی پور کران – وزارت آموز ش و پرورش
علیرضا همایونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسه ی دو رویکرد کمی و کیفی ارزشیابی می باشد.در ابتدا به روند و چگونگی استفاده از رویکرد های مختلف ارزشیابی در برنامه های درسی و برخی انتقاداتی که به این رویکرد های اغلب کمی گرا وارد است اشاره می شود.سپس به بررسی اهمیت ارزشیابی ترکیبی و تاثیر آن در ارزیابی دانش ، نگرش و مهارت در یادگیرذندگان و اثرات آن در اشاعه ی برنامه ی درسی پنهان پرداخته شده است و در ادمه در خصوص چگونگی باز ادنیشی در اصول و مبانی ارزشیابی و سنجش بر اساس تغییرات و پیشرفت های جدید در علوم خصوصاً علوم شناختی بحث شده است.بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از ارزشیابی ترکیبی به عنوان رویکردی نوین در سنجش یادگیری در جهت بهبود کیفیت و غنای یادگیری و به عنوان شاخصی برای بهبود کیفیت و توانمند سازی نظام آموزشی استفاده نمود.