سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – استادیار دانشگاه شیراز
جعفر ترک زاده – استادیار دانشگاه شیراز
معصومه نوذری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف کلی از این مطالعه معرفی مدل و ابزار ۱SPEAK برای ارزشیابی آموزش الکترونیکی می باشد ۱SPEAK یک روش ارزشیابی مشارکتی مبتنی برحمایت مدیریتی می باشد که مجموعه ای از ابزار را برای درک عمیق تر روابط بین تلاشها و نتایج افزایش برنامه ریزی برای اینده و مشارکت فعال و مستمر کلیه افراد ذینفع دراختیار سازمان ها و پروژه ها قرار میدهد اجزای تشکیل دهنده این مدل عبارتند از برنامه ریزی راهبردی ارزشیابی و دانش فرایند آن مبتنی بریک چهارچوب منطقی است که چهار کارکرد را درون یک زمینه بازنگری یا برنامه ریزی زمینه ای با یکدیگر مرتبط می سازد این چهار کارکرد دردومحور نظارت و ارزشیابی صورت میگیرد و عبارتنداز: نظارت برتوسعه رشد و مسائل ایجاد شده مسئولیت پذیری برای تعهدات و تمرکز برمنابع گزارش نتایج ودرسهای آموخته شده درک تاثیرات این درسها برسطوح کلان استفاده ازمدل ۱SPEAK درسطح شبکه یا چند پروژه ای به مدیران کمک خواهد کرد که نتایج و تاثیرات پروژه ها را بصورتی کاربردی شامل ویژگیهای کمی و کیفی درآورند و مسائل مربوط به پروژه هایی که درحوزه های مشابه انجام می شوند تشخیص داده و مقایسه کنند و حوزه هایی را که در آ« مشارکت مورد تشویق قرار میگیرد و حمایت مورد نیاز است مشخص کنند.