سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اباصلت خراسانی – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه فرهی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این پژوهش به منظور ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت فولادخوزستان براساس مدل سیپ (CIPP) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل معاونان و مدیران شرکت فولاد خوزستان بودند. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی معاونان و مدیران شرکت فولاد خوزستان است. که تعداد آنها جمعاً ۷۵ نفر بودند.روش نمونه گیری دراین پژوهش از نوع تمام شماری بوده است. پژوهش ازنوع پژوهش های کاربردی و روش پژوهش توصیفی –ارزشیابی بوده است. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از نمونه مورد نظر از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی(آزمون t، آزمون فریدمن وآنووا) و نیز از ۳ نرم افزار Excel، spss استفاده شده است. نتایج پژوهش این مسئله را روشن نمود که دوره های آموزشی برگزار شده برای مدیران و معاونان شرکت فولاد خوزستان ،از اثربخشی لازم برخوردارند.