سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه بهمنی – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
حبیب هنری – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
محبوبه نقوی – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
زهرا قارلی رونیزی –

چکیده:

تحقیق حاضرارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی سال ۱۷۶۳ در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل کرک پاتریک بود. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی کاربردی بود . جامعه آماری شامل -کلیه مدیران سازمان تربیت بدنی و کارکنانی که در دوره های آموزشی شرکت کرده اند ، بود . تعداد نمونه های تحقیق ۳۱ نفر ) ۸۸ کارمند و ۶ مدیر( بود. ابزار گردآوری اطلاعات در سطح اول )واکنش(، سطح سوم )مهارت (،سطح چهارم )تحقق اهداف( پرسشنامه بسته پاسخ براساس مقیاس لیکرت بود . برای سط حدوم )یادگیری ( ازنمره های اخذشده ازاساتید برگزارکننده دورههای آموزشی )پس آزمون ( استفاده شد . . برای تعیین رواییپرسشنامه از نظرات متخصصان استفاده شد. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت، که در سطح واکنش،α=۰/۸۵در سطح مهارتα= ۰/۹۱در سطح تحقق اهدافα=۰۹۰به دست آمد. در این تحقیق از آمار توصیفی فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطیt تک نمونه ای استفاده شده است. برا ی تجزیه و تحلیل داده ها در ۷ سطح واکنش، مهارت و تحقق اهداف از آزمون t تک نمونه ای و در سطح یادگیری از آزمون Chi-Square استفاده شد. نتایجنشاندادکهشرکت کنندگان در دوره های آموزشی واکنش مطلوبی نسبت به برگزاری دوره های آموزشینشان دادند. دو دوره مدیریت کار تیمی و سنجش و اندازه گیری در ورزش بر میزان دانش فراگیران تاثیر نداشتو دوره جامعه شناسی ورزشی بر میزان دانش فراگیران تاثیر داشت . از دیدگاه مدیران ، برگزاری دوره هایآموزشی موجب افزایش مهارت شرکت کنندگان نشده است و طبق یافته های به دست آمده از دیدگاه فراگیران ومدیران برگزاری دوره های آموزشی سبب تحقق اهداف سازمان نشده است. لذا به نظر می رسد انجام نیازسنجی قبلاز یرگزاری دوره های آموزشی ضروری می باشد